ಮೇಘರಾಯನ ಕೊಡುಗೆಯ ಹೀಗೆ ಸವಿಯಬೇಕು!

ಚಿತ್ರ

ಮೇಘರಾಯನ ಕೊಡುಗೆಯ ಹೂತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿಯುವ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ! ಅಲ್ಲವೇ?

ಮೇಘರಾಯನ ಕೊಡುಗೆಯ ಹೂತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿಯುವ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ! ಅಲ್ಲವೇ?

ಮೇಘರಾಯನ ಕೊಡುಗೆಯ ಹೂತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿಯುವ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ! ಅಲ್ಲವೇ? (ಮಳೆ ನಿಂತಾಗ ಕೊಯಿಂಪು ಇರುವೆಯು ಹೂವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು.)

ಪ್ರಚಿತ್ರ