ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಚಿತ್ರ

ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ...

ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ…

 ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥ

ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥ

ರೋಣ-ಬಾದಾಮಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಷ್ಯ...

ರೋಣ-ಬಾದಾಮಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಷ್ಯ…

ರೋಣ-ಬಾದಾಮಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು – ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಷ್ಯಗಳು…

– ಪ್ರಚಿತ್ರ

©Copyright Pradeep Features. All rights reserved.

ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು

ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು

ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು


ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬರಲಿವೆ… ಪ್ರಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ..

ಕವನ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಕವಿ, ಲೇಖನ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಲೇಖ! ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪ್ರಚಿತ್ರ! ಹಾಗೂ, ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ಪ್ರಹಾಸ!

ಕೆಳಗಿವೆ, ಕೆಲವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತಾಣಗಳು….

http://prakavi.wordpress.com/
http://pralekha.wordpress.com/
http://prahaasa.wordpress.com/
https://prachitra.wordpress.com/


ಪ್ರಚಿತ್ರ(Prachitra)

©2009 Pradeep Features. All rights reserved.