ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಳ್ಳೋ ಆಲೋಚನೆಯೇ?

ಕ್ಯಾಮರಾ

ಕ್ಯಾಮರಾ

ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಳ್ಳೋ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದು ಗೊಂದಲವೇ? ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವ ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಕೈಪಿಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಶಿವು ಅವರು ತಮ್ಮ “ಛಾಯಾಕನ್ನಡಿ”ಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ, ಅವುಗಳ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕೆಳಗನ ಲೇಖನಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

» ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ
» ಲೆನ್ಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ವಂದನೆಗಳು,
ಪ್ರಚಿತ್ರ

Image Credit : By Everaldo Coelho (YellowIcon) [LGPL], via Wikimedia Commons