ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಜೆಗಳು – ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ಚಿತ್ರ

ಒಂದು ಸಂಜೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವು ಬಾನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಿತು.

ಒಂದು ಸಂಜೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವು ಬಾನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಿತು.

ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಜೆ, ನಿಸರ್ಗವು ಬೇರೆಯೇ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವ ತೋರಿಸಿತು!

ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಜೆ, ನಿಸರ್ಗವು ಬೇರೆಯೇ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವ ತೋರಿಸಿತು!

ನಿಸರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಕಲಾವಿದನಿಹನೇ?

ನಿಸರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಕಲಾವಿದನಿಹನೇ?

ನಿಸರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಕಲಾವಿದನಿಹನೇ? ಒಂದು ಸಂಜೆ ಬಾನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಜೆ ಬೇರೆಯೇ ದೃಷ್ಯ ತೆರೆದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಜೆ ಬಾನಲ್ಲೇ ವರ್ಣಕಲೆ ಬರೆದ ನಿಸರ್ಗ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರೀ ದೃಷ್ಯಗಳ ಕೃತ ನಿಸರ್ಗ.

ಪ್ರಚಿತ್ರ