ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು

ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು

ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು


ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬರಲಿವೆ… ಪ್ರಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ..

ಕವನ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಕವಿ, ಲೇಖನ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಲೇಖ! ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪ್ರಚಿತ್ರ! ಹಾಗೂ, ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ಪ್ರಹಾಸ!

ಕೆಳಗಿವೆ, ಕೆಲವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತಾಣಗಳು….

http://prakavi.wordpress.com/
http://pralekha.wordpress.com/
http://prahaasa.wordpress.com/
https://prachitra.wordpress.com/


ಪ್ರಚಿತ್ರ(Prachitra)

©2009 Pradeep Features. All rights reserved.